Consulta jardineres


Rectangular
petita

Rectangular
mitjana

Rectangular
gran

Rectangular
super gran

Quadrada
petita

Quadrada
mitjana

Quadrada
gran

Quadrada
super gran

Quadrada
100×100

Omplena aquest formulari, ens posarem en contacte en breu.


  Estic interessats en les jardineres del model/s: rectangular petitarectangular mitjanarectangular granrectangular super granquadrada petitaquadrada mitjanaquadrada granquadrada super granquadrada 100x100

  Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge

  Responsable del Tractament: FUNDACIÓ ARETÉ  CIF: G64302904. Adreça postal: C/ Josep Maria Selva, 2, de Vic (08500). Telèfon: 93 889 50 59. Correu electrònic: arete@fundacioarete.cat
  El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes , endavant RGPD, l’informa que el tractament de les seves dades serà única i exclusivament poder dur a donar resposta a la sol.licitud de la informació que ens ha demanat.Les dades que han sigut facilitades en cap cas seran transferides a un tercers país o organització internacional.
  Les dades proporcionades seran conservades mentre es mantingui la relació entre ambudes parts.
  Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la Fundació Areté, a través del correu electrònic
  arete@fundacioarete.cat  o per correu postal a la direcció indicada, i en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.

  Areté
  Carrer Josep Maria Selva, 2
  O8500 Vic
  93 889 50 59

  Horari:
  Dilluns a divendres de 2/4 de 9 a 19 h.
  Divendres de 2/4 de 9 a 15 h.
  Agost de 2/4 de 9 a 15 h.

  Comparteix: