Avis Legal

Avís legal 

 • Dades
 • Informació legal
 • Acceptació de l’usuari
 • Ús correcte del Web
 • Correus electrònics
 • Propietat intel·lectual i industrial
 • Règim de responsabilitats
 • Compromís de protecció de dades i de compliment de la LSSICE
 • Legislació aplicable i competència judicial

Dades

Fundació Areté
Carrer Josep Maria Selva, 2
08500-Vic (Osona)
T 938 895 059
Correu electrònic: arete@fundacioarete.cat

Informació legal

Fundació Areté, inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm.2269, amb NIF G-64302904.

Acceptació de l’usuari

Aquest document (a partir d’ara “Nota legal”) té per objecte regular l’ús del web que la Fundació Areté  posa a disposició del públic en l’URL www.fundacioarete.cat

La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena de totes i cada una de les condicions que estableix aquesta Nota legal.

Ús correcte del Web

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Nota legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Nota legal, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del web a d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la Fundació Areté    presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions (applets) , controls de tipus ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la Fundació Areté  o de tercers.

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que ofereix.

Correus electrònics

En cas de rebre algun missatge de correu electrònic per error per part de la Fundació Areté, li preguem que ens ho comuniqui, per mitjà de correu electrònic, o bé al telèfon (+34) 93 889 50 59, i procedeixi a la seva eliminació, així com de qualsevol document adjunt. La còpia, distribució o manipulació dels missatges de correus electrònics no estan permesos per la Llei.

Propietat intel·lectual i industrial

Copyright ©  Fundació Areté 2019

Aquest web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de la Fundació Areté,  o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.

Tots els drets estan reservats, excepte si és cita la font. 

L’accés a aquest web està subjecte a les condicions següents:

 • La Fundació Areté no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs.
 • La Fundació Areté no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
 • En cap cas les cookies, o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.
 • No es permet, excepte en els supòsits en els quals La Fundació Areté ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers a pàgines web de La Fundació Areté diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l’adreça URL www.fundacioarete.cat, o la que la substitueixi en el futur; tampoc no es permet presentar les pàgines web de La Fundació Areté o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una  altra persona, empresa o entitat.

Règim de responsabilitats 

L’usuari de la web és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del web; La Fundació Areté està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari de la web serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra la Fundació Areté basada en la utilització del web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a La Fundació Areté amb motiu de reclamacions o d’accions legals.

La Fundació Areté no assumeix la responsabilitat del contingut, ni la veracitat de les pàgines a les quals es pot accedir a través d’aquesta pàgina web. La única finalitat dels enllaços, es afavorir, fomentar i facilitar l’accés a la informació que pot ser del seu interès. Les dades de caràcter personal incloses en aquestes pàgines, no podran ser tractades, ni usades per finalitats diferents a les de la seva publicació d’acord amb la normativa vigent.
La Fundació Areté no assumeix la responsabilitat derivada dels problemes tècnics o errors continguts o provocats per les pàgines a les quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços

La responsabilitat de la Fundació Areté pel funcionament del web exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’entitat. 

Així mateix, la Fundació Areté queda exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per retards o bloqueigs  en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes fora del control de l’entitat.  

Política de privacitat i de compliment de la Llei de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, LSSICE

En compliment del que disposa l’article 13 de Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Fundació Areté,  informa que en determinats punts de la web, l’entitat realitza processos de tractaments de dades dels usuaris, especificant-se en cada un d’ells la finalitat de la recollida de les dades així com la identitat i dades de contacte del Responsable del tractament els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació de les dades, els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició, així com del dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada i així com el seu dret a presentar una reclamació d’avant l’Autoritat de control. 

Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials.

 En cas de dubte,  pot adreçar-se a la Fundació Areté mitjançant correu electrònic arete@fundacioarete.cat, o correu postal (C/ Josep Maria Selva, 2 – 08500 – Vic –Barcelona).

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol discussió sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Nota legal s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, la Fundació Areté i l’usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol litigi que es pogués esdevenir. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, la Fundació Areté i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Vic.

Comparteix: