Transparència

Auditories i comptes anuals

Els resultats dels exercicis econòmics són auditats de forma anual per l’empresa Busquets Auditors i Economistes. Això ens permet oferir la màxima transparència de la nostra gestió econòmica i consolidar la  solvència financera necessària per seguir prestant serveis de qualitat.

2020 / 2019 / 2018 / 20172016


Memòries

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012


Contractes i convenis subscrits amb l’Administració Pública

 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015


Estatuts

Estatuts


Pla d’Igualtat 2020/2023

Tenint com a un dels principis el de garantir la igualtat d’oportunitats en la selecció, la contractació, la promoció laboral i l’equitat en les retribucions, hem elaborat el Pla per la Igualtat entre les dones i els homes de la Fundació Areté 2020-2023

Pla d’Igualtat Fundació Areté 2020_2023


Registre Grup Interès Fundació Areté

Resolució per la qual s’inscriu i es classifica el grup d’interès Fundació Areté en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic

Registre Grup Interès Fundació Areté.pdf