Contactar

ARETÉ
Osonament
Carrer Josep Maria Selva, 2
O8500 Vic
93 889 50 59
arete@fundacioarete.cat

Horari:
Dilluns a divendres de 2/4 de 9 a 19 h.
Divendres de 2/4 de 9 a 15 h.
Agost de 2/4 de 9 a 15 h.

Emplena aquest formulari, ens posarem en contacte en breu.


  Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge

  El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informa que el tractament de les seves dades serà única i exclusivament per poder donar resposta a la sol·licitud de la informació que ens ha demanat.
  Les dades que han sigut facilitades, en cap cas seran transferides a un tercer país o organització internacional.
  Les dades proporcionades seran conservades mentre es mantingui la relació entre ambdues parts.
  Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la Fundació Areté, a través del correu electrònic arete@fundacioarete.cat  o per correu postal a la direcció indicada i, en qualsevol cas, s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identificació o equivalent.

  Localització