Sol.licita un pressupost

La vostra llista està buida. Afegiu productes a la llista per enviar una sol·licitud

Torna al catàleg de productes

Heu d’acceptar els termes i condicions abans d’enviar el missatge.

Veure Política de Privacitat.

El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò referent al tractament de dades personals i a la seva lliure circulació i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informa que el tractament de les seves dades serà única i exclusivament per poder donar resposta a la sol·licitud de la informació que ha realitzat.
Les dades que han sigut facilitades en cap cas seran transferides a un tercer país o organització internacional.
Les dades proporcionades seran conservades mentre es mantingui la relació entre ambdues parts.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord amb allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la Fundació Areté, a través del correu electrònic arete@fundacioarete.cat o per correu postal a la direcció indicada, i en qualsevol cas, s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.
Comparteix: