Transparència

Auditories i comptes anuals

Els resultats dels exercicis econòmics són auditats de forma anual per l’empresa Busquets Auditors i Economistes. Això ens permet oferir la màxima transparència de la nostra gestió econòmica i consolidar la  solvència financera necessària per seguir prestant serveis de qualitat.

2023
Informe auditoria CCAA 2023
Presentació CCAA 2023


2022
Informe auditoria CCAA 2022
Presentació CCAA 2022


2021
Informe auditoria CCAA 2021
Presentació CCAA 2021


2020
Informe auditoria CCAA 2020
Presentació CCAA 2020


2019
Informe auditoria CCAA 2019
Presentació CCAA 2019


Memòries

2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012


Balanç social

2023 / 2022 / 2021


Contractes i convenis subscrits amb l’Administració Pública

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019


Estatuts

Estatuts


Pla d’Igualtat 2020/2023

Tenint com a un dels principis el de garantir la igualtat d’oportunitats en la selecció, la contractació, la promoció laboral i l’equitat en les retribucions, hem elaborat el Pla per la Igualtat entre les dones i els homes de la Fundació Areté 2020-2023

Pla d’Igualtat Fundació Areté 2020_2023


Registre Grup Interès Fundació Areté

Resolució per la qual s’inscriu i es classifica el grup d’interès Fundació Areté en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic

Registre Grup Interès Fundació Areté.pdf