Beneficis fiscals per les persones donants

Col·laborar amb Areté és fàcil i beneficiós: fins a un 80% de deducció

La Fundació Areté ha optat pel règim fiscal especial establert a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”, atès que compleix tots els requisits establerts a l’article 3 de l’esmentada Llei i, per tant, es pot considerar una entitat beneficiària del mecenatge segons estableix l’article 16 de la Llei 49/2002.

DonatiusPersona física (IRPF)Persona jurídica (IS)
Fins a 150€80%35%
A partir de 150€35%35%
Donatius recurrents*
A partir de 150€40%40%

* Si s’aporta la mateixa quantitat o superior durant almenys 3 anys consecutius a la mateixa Entitat.

Persona física
El donatiu és deduïble en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, d’acord amb l’article 19 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, amb un límit del 10% de la base liquidable del IRPF.

Persona jurídica
El donatiu és deduïble en l’Impost de Societats, d’acord amb l’article 20 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, amb un límit del 10% de la base imposable del IS. Si excedeix del límit, es pot aplicar ens el 10 exercicis immediats i successius.

Altres donacions i aportacions

  • Donació de Béns (mobles, immobles i drets) 
  • Conveni de col·laboració empresarial 
  • Contracte de patrocini publicitari

Contacta amb nosaltres, t’ho expliquem. Envia’ns un correu aquí


Comparteix: